Diverse convenanten

Budget Adviesbureau Deventer (BAD)
De Marken merkt dat het voor een aantal huurders steeds moeilijker wordt om rond te komen. Zodra er een huurachterstand dreigt, ondernemen wij direct actie en gaan we op huisbezoek.
Nog dichter bij de klant staan en het feit dat je elkaar kent, kan bijdragen aan onze volkshuisvestelijke doelen en de uitvoering daarvan. De gemeente Deventer, het BAD (Budget Adviesbureau Deventer) en de Deventer corporaties (Ieder1, Rentree en De Marken) hebben het convenant Schuldhulpverlening bij huurachterstanden gesloten; dit werkt goed. De partijen hebben hiermee als doel: vroegtijdige signalering van problematische schuldsituaties, voorkomen van sociale problematiek als gevolg van de schuldsituaties en zoveel mogelijk beperken van (buiten-)gerechtelijke kosten en gedwongen ontruimingen, verhogen van slagingspercentage minnelijke schuldregeling en verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Bijzonder zorgteam
Er zijn huurders die in een zorgwekkende situatie kunnen verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en/of hulp afwijzen. In deze situaties zoekt De Marken samenwerking met het Bijzonder Zorgteam.

Extreem woonoverlast
Het convenant extreem woonoverlast Deventer staat voor een structurele, lokale aanpak van overlastsituaties. Aangesloten partijen zijn politie regio Oost, gemeente Deventer, Rentree, Ieder1 en De Marken. Via een intensieve begeleiding en bewaking van het door te lopen traject, zal uiteindelijk gemeten worden wat het resultaat is in termen van afname overlast.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Deventer (BBM) is een gezamenlijke voorziening van de gemeente Deventer, Ieder1, Rentree, De Marken, Politie IJsselland en Raster. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Sociale wijkteams
De zorg en ondersteuning in de gemeente Deventer is zo geregeld dat deze beter en betaalbaarder is geworden. Via de sociale teams krijgen bewoners snel en makkelijk de juiste ondersteuning. De teams bestaan uit professionals die weten wat er speelt in de wijk. De sociale teams zorgen voor toegang tot de juiste hulp. En ook dat er betere afstemming komt tussen verschillende hulpverleners. Met alle hulpvragen of problemen kunnen bewoners terecht bij het sociale team in het dorp.

Wmo woningaanpassingen
Met de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de woningcorpororaties vindt er een samenwerking plaats in het kader van Wmo woningaanpassingen. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen burgers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor woningaanpassingen.   

Hennep convenant
Woningcorporaties De Marken, Rentree, Ieder1 en Salland Wonen slaan in de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe de handen ineen voor een strengere aanpak van hennepteelt, hierbij wordt samengewerkt met de politie, gemeente, netbeheerders, belastingdienst, Openbaar Ministerie en uitkeringsinstanties. Met ingang van 1 januari 2012 zullen corporaties direct overgaan tot ontruiming van een woning wanneer politie bij een inval een hennepkwekerij aantreft. Tot dusver kregen hennepkwekers na inval eerst een schriftelijke waarschuwing van de corporatie. Voor tot woninguitzetting wordt overgegaan, krijgt de huurder eerst de kans om zelf de huur op te zeggen en te vertrekken.

Stichting Present
Stichting Present is een schakel tussen vrijwilligers welke iets te bieden hebben voor bewoners welke dat nodig hebben. Met het convenant welke De Marken heeft gesloten met Stichting Present zal de komende jaren samengewerkt worden op het gebied van verbeteren van de leefbaarheid en sociale duurzaamheid van de buurt en de wijk.