Prestatieafspraken

Jaarlijks maken wij samen met Woonbedrijf ieder1, Rentree en DUWO prestatieafspraken met de gemeente Deventer. 24 november j.l. zijn de prestatieafspraken voor 2023 ondertekend door de bestuurders van de corporaties, de wethouder wonen en de voorzitters van de huurdersvertegenwoordigingen.

Afspraken om woonambities te realiseren
Voor 2023 hebben Woonbedrijf Ieder1, Rentree, De Marken, DUWO en de gemeente Deventer afspraken gemaakt om de woonambities van Deventer te realiseren. Extra aandacht is er voor het realiseren van flexwoningen, de verkoop van gronden aan corporaties en het toewijzingsbeleid aan middeninkomens.

“De druk op de woningmarkt is ook in Deventer groot en dat maakt het nog belangrijker dat er goede afspraken zijn gemaakt, om ons beleid om te zetten van woorden naar woningen”,  zegt wethouder Rob de Geest (Wonen).

Flexwoningen
De beschikbaarheid van woningen in Deventer is de afgelopen jaren sterk gedaald en is momenteel zelfs historisch laag. Deze situatie leidt onder meer tot lange wachtlijsten voor woningzoekenden en de groei van mensen die urgent een woning nodig hebben. Tijdelijke woningen of flexwoningen zijn relatief gemakkelijk en snel te realiseren. Daarom zet Deventer in op de bouw van dergelijke woningen om de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Samen met Woonbedrijf Ieder1, Rentree en De Marken wil de gemeente in 2023 zo’n 300 flexwoningen realiseren.

Extra vrije toewijzingsruimte
Extra vrije toewijzingsruimte voor mensen met een middeninkomen blijft gehandhaafd. Net als in 2022 hanteren de corporaties (van Woonkeus) een verhoogde vrije toewijzingsruimte van 15 procent voor mensen met een middeninkomen. Deze groep verdient net te veel om in de sociale huur terecht te kunnen en te weinig om te kunnen kopen. Corporaties mogen daarom maximaal 15 procent van hun woningen aan deze doelgroep toewijzen. Het gaat dan om de woningen met de hoogste sociale huurprijs. Mensen met een lager inkomen die aangewezen zijn op de lagere huurprijscategorieën komen hierdoor niet in het gedrang.

Verduurzaming
Verder zijn er afspraken gemaakt over verduurzaming. Zo wil Deventer dat de corporatiewoningen gemiddeld beschikken over energielabel B. De Marken en Rentree hebben dit al eerder behaald en Woonbedrijf ieder1 ligt goed op koers om dit eind 2022 te bereiken. Daarnaast is Rentree in Rivierenwijk gestart met het plaatsen van zonnepanelen op haar woningen. Uiteindelijk wil de corporatie al haar woningen hebben voorzien van zonnepanelen. 

Voorkomen huurachterstanden
In verband met de hogere energiekosten hebben corporaties al verschillende maatregelen genomen om  huurachterstanden te voorkomen.  Zo voeren zij een sociaal huurincasso-beleid en verwijzen zij eventueel door naar het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). In verband met de stijgende energielasten en de hoge inflatie hebben het BAD en de corporaties aanvullende afspraken gemaakt om de dienstverlening aan de huurders te kunnen garanderen bij een eventuele toename van hulpvragen bij betalingsproblemen. Deze afspraken gelden ook voor 2023, als daartoe aanleiding is.

Statushouders
Ook zetten de partijen gezamenlijk in, op de goede huisvesting van statushouders.  De taakstelling is fors en de druk op de woningmarkt hoog. Om de druk op de woningmarkt niet nog verder te laten oplopen wordt ingezet op bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor statushouders, zoals langs de Spanjaardsdijk in Schalkhaar.