Prestatieafspraken

Jaarlijks maken wij samen met Woonbedrijf ieder1, Rentree en DUWO prestatieafspraken met de gemeente Deventer. 1 december j.l. zijn de prestatieafspraken voor 2022 ondertekend door de bestuurders van de corporaties, de wethouder wonen en de voorzitters van de huurdersvertegenwoordigingen.

Aandacht voor flexwonen en middeninkomens in prestatieafspraken

Wonen in Deventer is duurzaam en betaalbaar, in fijne wijken en dorpen. Om deze ambitie waar te maken, maken woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente elk jaar afspraken. Dit jaar is er veel aandacht voor het realiseren van flexwoningen en extra aandacht voor kwetsbare wijken en de buitenruimte.

De corporaties die prestatieafspraken maken met de gemeente zijn Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en DUWO. In het document staat hoe zij in 2022 bijdragen aan het woonbeleid. “De Deventer samenwerking op het gebied van wonen is heel waardevol”, vindt wethouder Wonen Rob de Geest. “Ieder jaar kijken we gezamenlijk naar de woonbehoefte en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd waarin in heel Nederland de druk op de woningmarkt enorm is.” 

 

Betaalbaar

De partijen maken afspraken over aankoop, verkoop en nieuwbouw van woningen in 2022. Een aantal afspraken komt jaarlijks terug, zoals de woonruimteverdeling, de bijdrage aan de verduurzaming en de huisvesting van specifieke doelgroepen. Ook zijn er afspraken over de huurprijzen. Hierbij geldt bijvoorbeeld dat 60% van de aangeboden woningen een huurprijs heeft van minder dan 633,25 euro. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van middeninkomens.

 

Nieuwbouw

De druk op de woningmarkt is hoog, nieuwbouw is van belang om doorstroming te creëren. Vanuit de druk op de woningmarkt wordt specifieke aandacht gevraagd voor de nieuwbouwmogelijkheden voor corporaties. Corporaties zoeken hierin de samenwerking op met de partijen uit Platform Wonen maar hebben ook de gemeente nodig voor het realiseren van sociale huurwoningen op ontwikkellocaties. In 2022 worden ongeveer 100 nieuwe sociale huurwoningen verwacht, onder andere in de Rivierenwijk, de Tuinen van Zandweerd, Bathmense Enk en de Aupinglocatie.

 

Flexwoningen en middeninkomens

In 2022 zijn er enkele specifieke aandachtspunten. Zo is er aandacht voor flexwoningen. Deze tijdelijke woningen zijn belangrijk om snel de druk op de woningmarkt te verlichten. Ook de middeninkomens krijgen extra aandacht, er is afgesproken dat 15% van de beschikbare woningen toegewezen kan worden aan woningzoekenden met een middeninkomen, omdat deze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. Deze inkomensgroep verdient net te veel om in de sociale huur terecht te kunnen en te weinig om te kunnen kopen. Het gaat dan om de woningen met de hoogste sociale huurprijs. De lagere inkomensgroepen komen hierdoor niet in het gedrang.

Leefbaarheid en de buitenruimte

Naast de nieuwbouw en de toewijzing, zijn er ook afspraken gemaakt over de leefbaarheid in de wijken. In kwetsbare buurten werken de partijen gericht samen, om ervoor te zorgen dat de sfeer en het woonplezier op peil blijven. Er blijft ook een intensieve samenwerking rondom het beheer van de buitenruimte, zowel in de openbare ruimte als rond het bezit van de corporaties.