Privacy Statement

Privacystatement Woonstichting De Marken
Als u een (potentiële) klant van ons bent, beschikken wij over uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens wettelijke eisen (Wet bescherming persoonsgegevens – Wbp, en ,vanaf 25 mei 2017, de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG). In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor. Dit privacy statement is bedoeld voor diegenen die onze diensten gebruiken als particuliere klant. Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gebruik persoonsgegevens
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

 • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;
 • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;
 • en om aan wettelijke verplichtingen van De Marken te voldoen.

 Wij gebruiken de volgende gegevens om een overeenkomst af te sluiten met (potentiële) klanten of om hen de gevraagde dienstverlening te bieden:

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW gegevens);
 • Uw geboortedatum;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.

 Wij gebruiken voor het afsluiten en goed uitvoeren van huurovereenkomsten ook:

 • Uw inkomensgegevens (inkomensverklaring belastingdienst, loonstrook, jaaropgave);
 • Uw betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (u mag uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie);
 • Gegevens die nodig zijn om een (specifieke) huurwoning te kunnen toewijzen, zoals gegevens uit Woonkeus Stedendriehoek (het systeem dat wij gebruiken voor inschrijven woningzoekenden, publiceren en toewijzen woningen);
 • Omvang en samenstelling huishouden;
 • Medische gegevens (alleen voor zover dit voor de toewijzing van een woning relevant is)
 • Gegevens die ons inzage bieden van afspraken. Hieronder vallen onder andere ook persoonsgegevens over betalingsgedrag en huurdersgedrag.

De Marken vraagt bij toewijzen een kopie van uw legitimatiebewijs. Wij gebruiken een kopie van uw legitimatiebewijs om verantwoording af te leggen voor de jaarlijkse controle op de juistheid van toewijzing (informatie als BSN-nummer en pasfoto mag weggestreept worden).

Woningzoekenden en huuraanbod
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de website: www.woonkeus-stedendriehoek.nl. Op deze website biedt De Marken het huuraanbod aan, gezamenlijk met andere corporaties. Uw gegevens bij Woonkeusstedendriehoek worden in de systemen van De Marken toegevoegd als u in aanmerking komt voor een woning.

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning
Voor het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw woning, is het noodzakelijk dat we u kunnen benaderen om hiertoe afspraken te maken. Vaak worden de werkzaamheden uitgevoerd door onze eigen Technische onderhoudsdienst of een van onze (vaste) aannemers, installatiebedrijven, schilderbedrijven etc. Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken. Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Nieuwsbrief en klant(tevredenheid)onderzoek
De Marken stuurt aan alle huurder(s) nieuwsbrieven. In onze nieuwsbrieven en bewonersblad leest u over onze producten en/of diensten. Daarvoor gebruiken we uw postadres.

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten we regelmatig of onze klanten tevreden zijn. Ook leggen wij gegevens over onze klanten vast om klantonderzoek te kunnen doen. Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt telefonisch. Dit onderzoek laten we uitvoeren door Goudappel Coffeng uit Deventer. Zij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen. En om de onderzoeksresultaten aan ons te laten weten. Daarnaast houden wij statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt. Dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken, dit elders in ons privacy statement wordt vermeld of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders kunnen of moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.

Website/Cookies
Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:

 • ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
 • informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
 • vastgelegde voorkeuren te onthouden;
 • instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan de website www.demarken.nl zijn verbonden, tenzij anders vermeld in dit privacy statement. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, als u daar gegevens invult.

Wijzigingen in privacy statement
De Marken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaren van uw gegevens
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan door de doeleinden waarvoor deze is verkregen.

Beveiliging van gegevens en geheimhouding 
Wij treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Alle personen die werkzaam zijn bij De Marken of ten dienste van De Marken werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht. Zij hebben toegang tot de informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie.

Klachten
Indien u van mening bent dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet correct door ons wordt uitgevoerd, kunt u een klacht indienen bij ons. Op de klacht is de klachtenprocedure van De Marken van toepassing. De beslissing van door ons op de klacht wordt schriftelijk aan u medegedeeld. Ten vervolge op de hierboven bedoelde klachtenprocedure kunt u: 

a. een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten; 
b. een verzoek indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met De Marken. 

Een verzoek(schrift) kan worden ingediend binnen zes (6) weken na ontvangst van de beslissing van op de eerder geuite klacht. Indien wij niet op een klacht hebben gereageerd binnen de in de klachtenprocedure gestelde termijn, kunt u binnen zes (6) weken na afloop van die termijn het verzoek(schrift) indienen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over inzage in en/of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met De Marken.

Telefoon: 0570 676125
E-mail: info@demarken.nl