Visitatie

Woonstichting De Marken heeft zich eind 2017 laten visiteren. Hieronder kunt u kennis nemen van het visitatierapport. De Marken heeft een mooie score behaald waar wij trots op zijn!

Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht ten minste eens per vier jaar een visitatie te laten plaatsvinden. Doel is de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de woningcorporatie te onderzoeken. Tevens levert de visitatie een oordeel op over de kwaliteit van de governance en over de manier waarop de woningcorporatie aan belanghebbenden (gemeenten, huurders) de gelegenheid heeft gegeven om invloed uit te oefenen op haar beleid.